Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

13.  Đại Sư Ấn Quang (1862- 1940)

trước
tiếp

Pháp Tướng Tô Châu Linh Nham – Ấn Quang Đại Sư

Tịnh Độ Thập Tam Tổ – Tô Châu Linh Nham – Ấn Quang Đại Sư

13.  Đại Sư Ấn Quang (1862- 1940): Pháp danh là Thánh Lượng, biệt hiệu là Thường Tàm Quý Tăng, được tôn là Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, là vị Đại sư có công nhất trong sự nghiệp trung hưng Tịnh Độ Tông, là một trong những vị đại Tăng kiệt xuất của Phật Giáo Trung Hoa trong sự nghiệp chấn hưng Phật Giáo. Thường được tôn xưng là Ấn quang Đại Sư.

 

Đại Sư Ấn Quang sinh vào năm 1861, niên hiệu Hàm Phong thứ 11 đời nhà Thanh, Ngài họ Triệu tên là Thiệu Y, tự là Tử Nhậm, người Huyện Cáp Dương tỉnh Thiểm Tây. Thời còn nhỏ Ngài theo học Nho, năm 21 tuổi Ngài đến chùa Liên Hoa Động phía nam ngũ đài núi Chung Nam lễ Hòa Thượng Đạo Thuần cầu xin xuất gia học Phật. Từ đó Ngài chuyển học Nho qua chuyên tâm nghiên cứu học Phật, khi Ngài đi xuất gia mọi người trong gia đình đều phản đối nhưng Ngài rất kiên định, cuối cùng gia đình cũng phải thuận ý cho ngài đi tu.

 

Hòa Thượng Đạo Thuần cho Ngài đi đến An Huy tham học, trên đường đi An Huy, Ngài đi ngang qua chùa Liên Hoa ở Hồ Bắc, và ở lại chùa này hành hạnh khổ hạnh, Ngài đọc được văn Long Thơ Tịnh Độ từ đó ý niệm tu hành Tịnh Độ của Ngài ngày thêm kiên định, ý nguyện dùng Tịnh Độ Tông để cứu đời ngày một lớn hơn.

 

Năm 1887 Ngài ở tại chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà tu hành đọc tụng Tam tạng kinh điển trong hơn 3 năm. Năm 1918 Ngài in các ấn phẩm kinh thư về Tịnh Độ hơn một trăm loại, số lượng hơn cả vạn cuốn để phổ biến Phật Pháp đến khắp nhân gian. Ngài còn dùng sách của Đạo Nho là Liễu Phàm Tứ Huấn và sách của Đạo Lão là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, dùng hai tư tưởng này lại để hoằng truyền Phật Pháp.

 

Năm 1926 trụ trì chùa Linh Nham ở Tô châu là Hòa Thượng Chân Đạt vì muốn trùng chấn qui củ của đạo tràng Tịnh Độ, nên thỉnh Ngài đính lập thanh quy, Ấn Quang Đại sư lập ra 5 điều quy tắc, làm cơ sở cho các đạo tràng tu hành Tịnh Độ, Ngài còn lập các cơ sở như: Phóng Sanh Niệm Phật Đạo Tràng ở chùa Pháp Vân – Nam Kinh, Phật Giáo Từ Ấu Viện để nuôi dạy trẻ em, và Giám Ngục Cảm Hóa Hội, đi cứu tế ủy lạo làm từ thiện khắp các nơi.

 

Năm 1930 Ấn Quang Đại Sư đã 70 tuổi, Ngài đến chùa Báo Quốc ở Tô Châu bế quan tu hành, giao các công việc Phật sự lại cho tứ chúng đệ tử. Năm 1937 Ngài về làm giám viện chùa Linh Nham, Hòa Thượng Diệu Chân thỉnh Ngài tiếp tục hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ. Ngày mồng 4 tháng 11 Năm 1940 Ngài tập hợp đồ chúng lại căn dặn, di chúc rồi Ngài an nhiên tịnh tọa, mặt hướng về Tây niệm Phật, Đại Sư an tường thị tịch trong tiếng niệm Phật hộ niệm của tứ chúng tử tôn, trụ thế 80 tuổi.

 

(Nguồn : chuaminhthanh.com)

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter